Logo Logo
Anglické čtenářské kroužky pro děti

Anglické čtenářské kroužky pro děti

Anglické čtenářské kroužky v Jihočeské vědecké knihovně

Anglické čtenářské kroužky pořádané Evropským centrem jazykových zkoušek a Jihočeskou vědeckou knihovnou jsou doplňkem k výuce v kurzech centra. Kroužky rozvíjejí čtenářské dovednosti dětí v angličtině. Při nástupu do kurzu musí děti splňovat určité znalosti angličtiny, které jsou před nástupem do kurzu ověřeny. Kroužky probíhají v prostorách Jihočeské vědecké knihovny v budově Na Sadech.  Studijní skupinky jsou o velikosti 10 - 15 dětí. 

Cílem výuky v těchto kurzech je rozšiřování slovní zásoby, čtenářských a obecně komunikačních dovedností. Kroužky nenásilnou formou připravují studenty ke složení první zkoušek z angličtiny Cambridge English: Starters, Cambridge English: Movers a Cambridge English: Flyers. 

 

Organizace výuky: 1 x týdně 45 minut výuky

Délka ročníku: 28 týdnů/akademický rok

Cena za ročník: 1250 Kč

Přehled termínů a registrace

 

Čtení je jedna z nejstarších činností lidstva, je stejně staré jako historie písma.

Schopnost číst a chápat text je součástí obecné gramotnosti. Čtení má pozitivní dopady na rozvoj inteligence, představivosti, obecného přehledu, chápaní reality a kritického myšlení, vyjadřovacích schopností... Čtení je jedna činností, u které se jen těžko hledají negativa.

Strukturované cizojazyčné čtení doplňuje výuku jazyka na školách a pomáhá nejmladším čtenářům s oblastmi, na které obvykle nezbývá v hodinách jazyka mnoho času:

  • zlepšování výslovnosti
  • rozšiřování slovní zásoby
  • rozvoj schopnosti chápat a interpretovat informace
  • rozvoj vyjadřovacích schopností a zlepšování ústního projevu


Čtenářské kroužky pořádáné v úzké spolupráci Evropského centra jazykových zkoušek a Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích jsou založeny na strukturované zjednodušené četbě materiálů vytvořených za tímto účelem nakladatelstvím Cambridge University Press. Každá ze čtenářských hodin se skládá z části čtení potichučtení nahlaskreativní práce s obsahem - jeho dotváření a prezentování pomocí přenosu do grafické podoby - kreslení částí příběhu a jeho prezentace "svými slovy". 
Čtenářské kroužky tvůrčím způsobem rozvíjí slovní zásobu dětí a jejich vyjadřovací schopnosti. Děti se samy aktivně podílejí na práci a dostávají prostor pro vlastní invenci. Skupinová spolupráce napomáhá rozvoji týmových schopností.Organizace

Kroužky probíhají od října jednou týdně po dobu jedné vyučovací hodiny vždy v úterý v celkovém rozsahu 24 sezení. Průběh čtenářských kroužků kopíruje průběh školního roku v okrese České Budějovice, kroužky tedy neprobíhají o státních svátcích a prázdninách. Každý ročník kroužku je uzavřen slavnostním předáváním absolventských certifikátů za přítomnosti rodičů v knihovně. Cena kroužku je 1250 Kč za ročník.

 

Úrovně

Kroužky jsou rozděleny do dvou úrovní - Starters a Movers. Zatímco kroužky Starters jsou určeny dětem, které absolvovaly alespoň jeden rok výuky angličtiny na základní škole, tj. pro děti ve 4. a 5. ročnících, kroužky Movers se zaměřují na děti s vyššími znalostmi, tj. děti v 6. a 7. ročnících základních škol. Jednotlivé úrovně na sebe navazují a absolventi jednoho ročníku mohou v dalším roce pokračovat v návazném ročníku. 
Názvy kroužků korespondují s názvy dvou nejnižších úrovní jazykových zkoušek z angličtiny pro děti od sedmi let - Cambridge English: Young Learners. Název této zkoušky je často uváděn pomocí zkratky YLE. Čtenářské kroužky v knihovně pomáhají dětem s rozvojem znalostí a schopností potřebných k absolvování této zkoušky. 
Kroužky se otevírají pouze v případě dostatečného zájmu, tzn. alespoň deset dětí na jednu úroveň.

Scrollovat nahoru